Održavanje zdravlja

Konzultacije

10 dana nakon primjene prvih Terapijskih Uputa i ukoliko nije bilo potrebe za dopunskim uputama preporuča se korisniku da se ponovno javi. Tim povodom ponavlja se analiza koja utvrđuje trenutno stanje. U slučaju potrebe daju se nove dopunske upute. Najčešće se ukazuje potreba za doradom čišćenja memorija dostupnih svijesti ili uključivanjem nekih tema koje se prilikom prve analize i kontrole nisu pojavljivale kao problem. Na taj način korisnik uputa stiče naviku da promatrajući svoje ponašanje i doživljaj okoline stekne spremnost da objektivno sagleda moguću pojavu stresnih situacija i spriječi nastanak novih memorijskih zagađenja koja izazivaju poremećaje na tjelesnom ili umnom planu.
Konzultacije treba obilno koristiti jer one osiguravaju provjeru primjene stečenih znanja u procesu samo-ozdravljanja te pružaju sigurnost u samostalno ovladavanje situacijama i životnim promjenama. Osobama koje žele ostvariti posebne ciljeve na području fizičkih i mentalnih sposobnosti vezano uz osobno ili profesionalno usavršavanje preporučuje se seminarska poduka Mobilitas Originaria Metodom.

Nove navike

Nema povratka na staro! Stečena znanja koja su dovela do željenog rezultata potrebno je poštivati i preventivno koristiti u svim prigodama. Spoznaje čija je primjena dovele do ozdravljanja i regeneracije tkiva te obnove tjelesnih funkcija, potrebno je usvojiti kao stil života, novu kulturu i odgovornost prema sebi i svijetu. Takvo ponašanje ovisi isključivo o vašoj volji. Upornost i trajno nastojanje u primjeni usvojenih i dokazanih principa jedinstva pružiti će korisniku trajno veselje, oslobođenje osjećaja krivice ili žrtve, depresivnih stanja i strahova kao i nova veselja i smisao života.
Smisao primjene Cyprýn Metode nije u tome da se nakon kratkotrajnog truda na postizanju ozdravljenja korisnik vrati starim navikama. Ako je tako olako shvatio smisao samo-ozdravljanja korisnik metode ponovno po svojoj volji stvoriti probleme slične ili iste prirode zbog kojih je zatražio pomoć.
Savjete u vezi prehrane, tumačenje ponašanja drugih i promatranje vlastitih akcija i reakcija u svakodnevnom okruženju,osvježavanje iskonskog lika oca i majke, odnosa prema sebi i drugima i druga stečena znanja moralna su obaveza prema savršenom Ja. To je jedini cilj kojemu treba težiti.
Tada će svako blagostanje biti rezultat poštivanja savršenog i sveznajućeg Uma u sebi samom.