Mobilitas Originaria Metoda (MOM)

Osnovni seminar 

Tijelo je najbolji tumač vlastitih sadržaja a način kojim ih može komunicirati je višedimenzionalan. Ono što je tijelu stvarno potrebno, ne može doći izvan njega, već je u cijelosti u njemu a priori sadržano: kako u njegovoj materijalno-fizičkoj,  tako i u mentalno-psihičkoj dimenziji.
Tijelo se pojavljuje kao Cjelovito u svim svojim  funkcijama tek kada su u njemu Svjesno Aktivirane Izvorne (Prvotne) Sposobnosti: Disanja, Pokreta i Glasa/Govora. Samo intelektivo znanje nije dovoljno za istinski i progresivan napredak bića. Proces napretka na svim planovima može započeti tek eksperimentiranjem tih Prvotnih Sposobnosti i njihove neuvjetovane Aktivne Volje, odnosno u  tako didaktički postavljenoj praktičnoj obuci koja njima daje apsolutnu prednost i slobodu manifestiranja. U  takvim uvjetima Tijelo se ponaša kao savršeno Inteligentna Cjelina koja diktira faze osobnog evolutivnog procesa, potvrđujući svoj dignitet i samostojnost.
Mogućnost iskustva Samopokretanja Izvornih Sposobnosti (Mobilitas Originaria) nameće zahtjev za prioritetnim pravom pojedinca na ovakvu vrstu poduke i prakse koji čine istinski aktualnim pojmove Samousavršavanje i Samoobrazovanje. Mobilitas Originaria ocjelovljuje spoznaju, daje novu dimenziju posebnim stručnim znanjima, potičući pojedinca na kvalitetnu promjenu prema sebi i ambijentu.


                  Program seminara:

0. Preliminarna konzultacija ili pristupni susret.
Mentor Boris Cyprýn Izrađuje bio-senzorijalnu analiza memorijskog
opterećenja i funkcionalnosti tijela i mentalnih sadržaja dostupnih i
nedostupnih svijesti polaznika (više o analizi u Cypryn Metodi).
Utvrđuju se motivi i ciljevi polaznika.
Svaki slijedeći susret sastoji se od teoretskog naučavanja i praktične
primjene. Sudionik treba ponijeti odjeću u kojoj će se moći slobodno
kretati. Seminaru može prisustvovati jedna osoba sama, par emotivno
povezanih osoba ili roditelj sa djetetom.
 
1.  Susret 
Uvod u teoriju i praksu M.O. Pojašnjenje temeljnih pojmova na kojima
se bazira argument. Prvobitna Vitalnost. Tijelo Sebesvijesno.
Volja Tijela.
O fenomenu i manifestaciji Prvotnoga Disanja i njegove sposobnosti
samozačinjanja Prvotnog Pokreta i Samoreguliranja tijela i akcije.
Eksperiment – praksa – iskustvo - Znanje:  Mobilitas Originaria Prvotno
Disanje/Pokret.
     Trajanje: 3  sata.

2.  Susret
O tri Konstitutivne (Urođene) komponente ljudskoga bića: Kćer/Sin,
Majka i Otac, od Cjelovitosti kojih zavisi Manifestativna i Ekspresivna 
Snaga.
Eksperiment– praksa: Kćer /Sin  eksperimentiraju (u stanju Prvotne
Samopokrenute Volje) Realnu dimenziju odnosa prema ostalim
konstitutivnim komponentama: Majka/Otac, odnosno ne-Realnu
dimenziju odnosa prema ”biološkim” roditeljima (majci/ocu);
cilj: uspostavljanje unutrašnje ravnoteže u odnosu na pamćenje tijela
i uma stvarnih (bioloških) roditelja.
    Trajanje:  2,5 sati

3. Susret
Integritet, umnost tijela. Fiziološke inhibicije pojedinih organa/dijelova
tijela, prema rezultatima analize pratitelja ili nahođenju polaznika.
Eksperiment – praksa: Kognitivna Reintegracija u stanju Prvotne
Samo-pokrenute Volje primijenjena na pročišćenje (Samo-korekciju i
Samo-obnavljanje) organa/dijelova tijela i njihovih funkcija.
    Trajanje:  2 sata

4. Susret
Pojašnjenje razlike između pojmova: volja-koja-ima-namjeru
(determinirana)i Prvotna Volja-bez-namjere (ne-determinirana).
Konfrontacija Metode Buljan s pojedinim metodama psihofizičkoga
usavršavanja i preoblikovanja s aspekta poimanja neuvjetovane
Volje/Svijesti.              
Eksperiment– praksa: Specifični aspekt Stanja Sveukupne Nazočnosti:
rad na usavršvaanju kinestetičko-senzorijalnih sposobnosti; progresivno
opuštanje perifernog živčanog sustava i mišića cijeloga tijela  koje je
svrha prizivanje njihove Prvotne Volje/Svijesti. 
     Trajanje:  2,5 sata 
5.  Susret
Počelo Disanja/Pokreta i njegova sposobnost da permanentno i
aktivno djeluje kao Samo-korektivni i Samoobnavljajući Princip na
mentalnom i psihičkom planu.
Eksperiment– praksa: Pročišćenje (u stanju Prvotne Samopokrenute
Volje) odabranih pojmova po izboru polaznika a prema značaju koju
im on pridaje. 
      Trajanje:  2 sata
6.   Susret
Praktično-orijentativni rad: kako primijeniti stečeno znanje i vještinu
u razrješavanju određenoga problema/situacije - izbor polaznika.                   
      Trajanje: 2,5 sata
 
Fakultativni susreti se održavaju prema traženju sudionika radi
usavršavanja posebnih vještina.

Seminar se odvija za svakog sudionika zasebno svakog dana. Nakon
susreta polazniku se preporuča samostalni rad uz opažanje promjena
po svakoj obrađenoj temi – susretu.

 

Programi i područja primjene Mobilitas originaria Metode

Ovdje navedeni seminarski sadržaji modificiraju osnovni seminar obzirom na specifične ciljeve.

Mobilitas originaria Metoda kao spoznajni temelj za komuniciranje u terapeutske svrhe.
Grupna i pojedinačna instrukcija; ciljna grupa: roditelji, studenti, zainteresirani pojedinci, profesionalni terapeuti te ostali stručnjaci u domeni zdravlja.
Prvotni Pokret kao sredstvo koje razvija sposobnost Identifikacije, odnosno sposobnost stimuliranja procesa ozdravljenja.

Mobiloitas Originaria Metoda u sportskim vještinama
Grupna i pojedinačna instrukcija. Ciljna grupa: sportaši svih vrsta športova, borilačke vještine (judo, karate, mačevanje itd., studenti Fakulteta fizičke kulture.
Počelo Disanja i Pokreta u savladavanju specifične sportske vještine. Osviješteno Tijelo kao primarni izvor energije i njezinoga intenziteta.
Eksperimentiranje uvjetovane i neuvjetovane volje u razrješavanju određenoga problema. Uvjetovani i Neuvjetovani refleks. Savladavanje emocije kao inhibitornog faktora. Rad na vještini identifikacije s osobom protivnika, suparnika,u svrhu poništenja dimenzije determiniranoga vremena u odnosu akcija-reakcija: samopokretanje Neuvjetovanog Refleksa iz dimenzije Prvotne Svijesti.

Potenciranje umjetničkoga izraza.
Pojedinačna instrukcija; ciljna grupa:
Potenciranje reproduktivnih, kreativnih, interpretativnih sposobnosti i virtuoznosti u specifičnom umjetničkom izrazu; teorijsko-praktični rad s umjetnicima (pjevači, instrumentalisti, slikari); praktični rad s instrumentom, alatom, glasom.

Obučavanje roditelja za rad po Metodi Buljan s vlastitom malodobnom djecom.
Grupna i pojedinačna instrukcija.
Razrješavanje specifične problematike: psihička i fizička oštećenja kao sto su: autizam, epilepsija, govorne smetnje, moždana paraliza, anorexia i bulimija, itd.. Metoda Buljan kao temelj za taktilno komuniciranje u terapeutske svrhe. Prvotni Pokret kao sredstvo koje razvija sposobnost potpune Identifikacije, odnosno stimuliranja procesa ozdravljenja.

Seksualnost i psihofizički Integritet.
Grupna i pojedinačna instrukcija; ciljna grupa: studenti, roditelji, pedagozi, psiholozi, psihijatri, zainteresirani pojedinci.
Socijalni i individualni aspekt djelovanja na osnaženju Kreativnoga Principa kao pretpostavke očuvanja Integriteta i Kontinuiteta ljudske rase. Stvaranje optimalnih uvjeta za razrješenje problema i trauma u vezi s osobnom seksualnošću; pomoć u razrješavanju konflikta u odnosu na osnovne životne kategorije Ljubavi i Sreće; puno samo osjećanje i intenzifikacija Prvotnih Principa Majka/Otac/Dijete, odnosno Principa Ženskosti/Muškosti; poteškoće u seksualnom ponašanju, prihvaćanju seksualnoga identiteta; frigidnost/impotencija, disfunkcije rada spolnih žlijezda i njihova Reintegracija.

Razrješavanje problematike post-adoptivnog perioda.
Grupna i pojedinačna instrukcija; ciljna grupa: studenti, roditelji, zainteresirani pojedinci.
Realizacije osobne cjelovitosti u ulozi dijete/roditelj (u situaciji trajnoga usvojenja ili privremenoga smještaja napuštene djece), s ciljem eliminiranja posljedica traumatskog doživljaja i postizanja cjelovitog i harmoničnog razvoja djeteta. Sindrom disocijacije.

Razrješavanje problematike govornih smetnji.
Pojedinačna instrukcija:ciljna grupa: djeca i odrasli sa govornim smetnjama,
Buđenje Prvotnoga Principa Govora. Stvaranje preduvjeta za neinhibirani govor i komuniciranje: Prvotni Govor i Prvotni Pokret kao cjelovita poruka.

Izgradnja osobnog i grupnog Integriteta.
pojedinačna i/ili grupna instrukcija
ciljna grupa: menadžeri, radni tim, sportska ekipa)
Primjena Metode na rad na očuvanju psihofizičkog Integriteta, redimenzioniranje poimanja integriteta grupe te postizanje fizičke i mentalne kondicije sposobne da djeluje kao integrativni faktor u poslovnom ambijentu ili sportu; povećanje radne efikasnosti i kreativnosti; prevencija bolesti srčanoga mišića i krvožilnog sustava i njegova revitalizacija, ovladavanje permanentnom vještinom oslobađanja od stresa.

Hrana kao sredstvo Integracije na psihofiziološkom planu.
Grupna instrukcija; ciljna grupa: studenti, roditelji, zainteresirani pojedinci.
Zbog značaja koji ima ova tema u kontekstu obrazovanja i odgoja koji zastupavoditelj, savjetujemo da ovaj Seminar bute priključen svakom pojedinom u ovom Programu navedenom Seminaru.
Hrana kao Integrativno sredstvo odnosno kao potpora Prvotne Samozačinjuće Svijesti/Volje.

Problematika smetnji u ponašanju prema hrani: anorexia i bulimija.
Grupna instrukcija; ciljna grupa: roditelji, studenti, direktno zainteresirani pojedinci.
Reformuliranje osnovnih pojmova te stvaranje uvjeta za cjelovit pristup problematici;
trajno poticanje procesa Autotransformacije te Svijesti o samoodgovornosti subjekta.
Odgoj i edukacija koji garantiraju uvjete za prevenciju.